Trạm y tế xã Quỳnh Châu làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân
Ngày 14/05/2020

Tram y tÕ  x· QUỲNH CHÂU  lµm tèt c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n

 

             X¸c ®Þnh tÇm quan träng cña c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ nh©n d©n, thêi gian qua c¸n bé tr¹m y tÕ x· Quúnh Ch©u ®·  kh«ng ngõng häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n ®¸p øng nhu cÇu kh¸m ch÷a bÖnh cho nh©n d©n, tõ ®Çu n¨m ®Ôn nay tr¹m ®· kh¸m cho 694 l­ît ng­êi. Trong ®ã ®iÒu trÞ b»ng ph­¬ng  y häc  cæ truyÒn kÕt hîp  y häc hiÖn ®¹i  lµ 92 l­ît ng­êi

          Bªn c¹nh ®ã tr¹m y tÕ  x· cßn lµm tèt c¸c ®ît ho¹t ®éng m¹nh ch¨m sãc søc kháe sinh s¶n- KHHG§. kÕt hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ lµm tèt c«ng t¸c vËn ®éng c¸c cÆp vî chång trong ®é tuæi sinh ®Î ¸p dông c¸c biÖn ph¸p KHHG§,  do ®ã tû lÖ c¸c cÆp vî chång sö dông c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai t¨ng, n¨m 2020  Uống thuốc 58 ca , đặt vòng 10 ca, ®· cã 229 l­ît phù n÷ ®­îc kh¸m phô khoa,  66 chÞ  ®­îc ®iÒu trÞ . Ngoa× ra tr¹m y tÕ x· cßn  lu«n quan t©m tró träng ®Õn c«ng t¸c ch¨m  sãc trÎ em 100% trÎ trong ®é tuæi 6 -36 th¸ng tuæi ®­îc uèng vi ta min A, tiªm phßng ®ñ sè mòi, ®­îc kiÓm tra søc khoÎ theo ®Þnh kú, c¸c bµ mÑ mang thai ®­îc qu¶n thai sím ®­îc kh¸m, t­ vÊn  vµ theo dâi søc khoÎ th­êng xuyªn, do ®ã tû lÖ trÎ Suy dinh d­ìng c©n nÆng gi¶m xuèng cßn 10.2%.,  .C«ng t¸c tiªm chñng cho c¸c ch¸u ®­îc duy tr× .Công tác VSMT kết hợp với tổ tự quản các thôn vệ sinh hàng  hàng tháng


Tổng lượt xem bài viết là: 90
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác