THÔNG BÁO Về tình hình sử dụng đất đai và các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã
Ngày 04/05/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ CHÂU SƠN

 

Số: 48/ TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Châu Sơn, ngày 04  tháng 5 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

Về tình hình sử dụng đất đai và các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã

 

          Trong thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã đã được cấp ủy, chính quyền từ xã đến cán bộ các thôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; nhân dân trong xã đồng thuận ửng hộ lên đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, góp phần thức đẩy kinh tế- xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một số thôn, có thời điểm chưa thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai; còn để xảy ra tình trạng sử dụng đất sai mục đích như: tự ý lấp ao, san vườn xây dựng nhà ở, công trình trái phép, cơi lới nhà ở nhà canh coi, tự ý chuyển đất trồng lúa, đất trồng cây, đất nuôi trồng thủy sản sang các loại đất khác tại khu vực chuyển đổi, việc này vừa qua xảy ra ở thôn Cẩn Du,  Lang Duyên, Mỹ Xá......

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về công tác quản lý, sử dụng đất đai. Để chấn chỉnh, các tồn tại nêu trên và tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã yêu cầu:

          1/. Các ngành chức năng cùng với các thôn tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật đất đai năm 2013; Nghị quyết số 08 NQ/HU ngày 12/4/2018 của BCH đảng bộ huyện ( khóa XV) về “ Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo” ; Thông báo kết luận số 220-TB/HU ngày 13/7/2021 của Ban thường vụ huyện ủy về việc vận động nhân dân hiến đất cho Nhà nước không đòi lại để cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông.

          2/. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm về đất đai, nhất là việc xây dựng trái phép trên diện tích đất công, đất nông nghiệp, đất ao hồ, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định...Kiên quyết chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả các vi phạm đất đai trên địa bàn xã gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và công chức địa chính xã, cấp ủy viên, cán bộ công chức phụ trách thôn, bí thư chi bộ, trưởng thôn.

3/. Công chức địa chính môi trường và công chức xây dựng giao thông nông nghiệp:

 -Căn cứ Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu UBND xã nội dung , hình thức công bố công khai để nhân dân biết và thực hiện; Tham mưu thực hiện tập trung thực hiện thủ tục đất đai của công trình dự án đã đăng ký thực hiện năm 2022; nhất là công trình công cộng để về đích nông thôn mới còn nợ thủ tục đất đai , để tiếp tục thực hiện các công trình dự án khác theo quy định.

          -Chủ động tham mưu UBND xã nắm bắt, đôn đốc các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành quy trình thủ tục thực hiện quy hoạch dân cư đủ điều kiện để đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn trả nợ đọng xây dựng cơ bản, dự báo sắp tới đấu giá đất đai dự báo sẽ khó khăn hơn; Phối hợp Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện và của xã.

          -Tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể và lãnh đạo các thôn tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, rà soát phát hiện, lập hồ sơ tham mưu UBND xã  xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đất đai trên địa bàn theo thẩm quyền, nhất là vi phạm xây dựng nhà trên đất nông nghiệp chuyển đổi và xây dựng mồ mả trên đất nông nghiệp; kiên quyết xử lý các vi phạm, trường hợp vi phạm nhưng cố tình không chấp hành thì thực hiện cưỡng chế theo thẩm quyền.

          -Phối hợp cùng với công chức các ngành có liên quan và trưởng thôn, thực hiện chặt chẽ việc xác minh nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất, đối tượng sử dụng đất khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND xã nếu để xảy ra việc cố tình xác lập hồ sơ để công nhận quyền sử dụng các loại đất bằng hình thức như: xác nhận không đúng nguồn gốc quản lý, sử dụng đất, không đúng thời điểm thực tế sử dụng của người sử dụng đất; hồ sơ tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất tại khu vực đã công bố, công khai quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất cho công trình, dự án.

-Hướng dẫn cụ thể, rõ ràng cho công dân xác lập đầy đủ thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, ghi chép vào sổ sách nội dung, quy trình, thủ tục đã hướng dẫn đề nghị công dân ký xác nhận; hướng dẫn công dân tự mang hồ sơ đến nộp tại trung tâm hành chính công của huyện. Không được nhận nộp thay, nộp hộ. Chỉ thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết, hướng dẫn hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đai vào 2 ngày thứ tư và thứ sáu hàng tuần; những ngày còn lại tập trung cho công tác quản lý đất đai và thực hiện hồ sơ quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất.

-Phối hợp với công an xã nắm bắt tình hình chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại địa phương, tham mưu UBND xã có biện pháp quản lý đối với hoạt động làm thị trường, làm giá, mua đi bán lại nhiều lần tại cùng một thửa đất để tạo “cơn sốt đất ảo” để kiếm lời.

4/. Các thành viên UBND xã, cán bộ, công chức trực thuộc UBND xã, công an viên đang cư trú ở các thôn phải có trách nhiệm phối hợp theo dõi địa bàn thôn, để nắm bắt tình hình, sớm phát hiện các trường hợp vi phạm; địa bàn thôn nào nào để xảy ra tình trạng tổ chức, cá nhân vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ xem xét sử lý trách nhiệm theo quy định.

5/. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các đồng chí Ủy viên ban thường vụ, Đảng ủy viên được phân công phụ trách các thôn; các ông bà Đại biểu Hội đồng nhân dân xã ở các thôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động và giám sát việc thi hành pháp luật về đất đai; Nghị quyết số 08 của Huyện ủy; Kế hoạch số 62 của UBND huyện về quản lý và sử dụng đất đai đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã. Nơi nào chủ quan, lơ là thiếu trách nhiệm để phát sinh vi phạm thì sẽ xem xét sử lý vi phạm theo quy định của Đảng và Nhà nước.

6/. Đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý. Đề nghị toàn thể nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ tập thể, tăng cường theo dõi, giám sát, phát hiện kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về quản lý Nhà nước về đất đai, thông tin kịp thời giúp cho Ủy ban nhân dân xã lý kịp thời đúng quy định của pháp luật, đảm bảo trật tự quản lý đất đai trên địa bàn xã.

7/. Việc thực hiện thông báo kết luận số 220-TB/HU ngày 13/7/2021 của Ban thường vụ huyện ủy về việc vận động nhân dân hiến đất cho Nhà nước không đòi lại để cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông; đối với xã nhà là một cơ hội để nâng cấp hạ tầng giao thông đáp ứng nguyện vọng của toàn dân và là tiền đề để  phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị nhân dân quan tâm động viên những hộ gia đình đã vì lợi ích tập thể, hy sinh quyền lợi cá nhân đồng thuận hiến đất cho Nhà nước, cho địa phương; đồng thời cần đấu tranh phê phán những hộ gia đình chỉ biết đến lợi ích cá nhân, hộ gia đình mình không tự giác chấp hành, gây khó khăn cho tập thể./.

 

 

Nơi nhận :

  • TT Đảng ủy, TT HĐND
  • Các ngành, đoàn thể
  • Các thôn
  • Lưu VT UBND xã

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đỗ Văn Tuấn

 


Tổng lượt xem bài viết là: 118
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác