KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022
Ngày 27/04/2022

UBND XÃ CHÂU SƠN

BAN CHỈ ĐẠO PCCC&CNCH

Số: 06/KH-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 Châu Sơn, ngày  25 tháng 4 năm 2022

                            

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022

         

 

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-BCĐ ngày 07/4/2022 của Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Quỳnh Phụ về việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2022; Ban chỉ đạo PCCC&CNCH xã Châu Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thế thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác PCCC&CNCH. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác PCCC&CNCH, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

          2. Nâng cao chất lượng các mặt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực PCCC&CNCH; tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân PCCC&CNCH, làm chuyển biến nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về công tác PCCC&CNCH của quần chúng Nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn xã.

          3. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện phải nghiêm túc, quyết liệt, có sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cấp, các ngành; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác.

            II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH

          1. Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, trường học là thành viên Ban chỉ đạo PCCC&CNCH xã.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện trong công tác PCCC&CNCH;  trọng tâm là Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 11/7/2021của UBND huyện về triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy ( PCCC); Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 17/01/2022 của UBND huyện về tăng cường công tác PCCC&CNCH năm 2022; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC... Tổ chức phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp; vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong PCCC&CNCH; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực PCCC&CNCH trong năm 2022 (Thời gian thực hiện trong năm 2022).

          2. Công an xã ( Đơn vị thường trực Ban chỉ đạo PCCC&CNCH xã):

          - Tham mưu Ủy ban nhân dân xã quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC&CNCH của xã; triển khai thực hiện các chủ trương giải pháp công tác PCCC&CNCH; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; Thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực PCCC&CNCH theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP kiểm tra an toàn về PCCC và xử lý các hành vi vi phạm quy định về PCCC theo thẩm quyền; tổ chức sơ kết, tổng kết các chuyên đề công tác trong lĩnh vực PCCC&CNCH (Thời gian thực hiện trong năm 2022).

          - Tham mưu Ủy ban nhân dân xã tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC (Thời gian thực hiện trong Quý II/2022).

          - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh; tổ chức kiểm tra, ký cam kết đến 100% tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã (Thời gian thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an đến 15/4/2022).

          - Phối hợp với Đài truyền thanh xã tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tuyên truyền, tăng thời lượng phát sóng, xây dựng tin bài tuyên truyền về công tác PCCC; các nội dung tập trung tuyên truyền về các quy định mới trong công tác PCCC&CNCH (Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; Quy định tạm thời về an toàn PCCC đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã, quy định về tham gia bảo hiểm bắt buộc theo Nghị định số 97/2021/NĐ-CP...) để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ và người dân về PCCC; phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH, hướng dẫn tổ chức cho các cơ quan, doanh nghiệp ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo an toàn; Phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH, tháo dỡ chuồng cọp, mở lối thoát hiểm thứ 2 đảm bảo các quy định về PCCC (Thời gian phấn đấu 15/4/2022 đạt mức 100% các hộ gia đình có duy nhất 1 lối thoát hiểm đều mở lối thoát hiểm thứ 2).

          - Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực PCCC theo hướng dẫn của Công an tỉnh, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục về PCCC, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị và người dân đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã. Tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực PCCC&CNCH mức độ 3, phấn đấu một số dịch vụ đạt mức độ 4 theo hướng dẫn của Công an tỉnh (Thời gian thực hiện trong năm 2022)

          - Thường trực, tiếp nhận thông tin, huy động nhanh nhất lực lượng, phương tiện để xử lý ngay các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn; kịp thời cứu người và tài sản (Thời gian thực hiện trong năm 2022).

          - Tham mưu Ủy ban nhân dân xã khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH (Thời gian thực hiện trong năm 2022).

          - Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Quy chế phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể trong lĩnh vực PCCC nâng cao chất lượng hiệu quả công tác (Thời gian thực hiện trong năm 2022).

          3. Văn hóa, Đài Truyền thanh xã

          Thực hiện hiệu quả chức năng tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong công tác PCCC&CNCH; phối hợp với Công an xã và các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cơ sở tôn giáo tuyên truyền, phổ biến các kỹ năng, biện pháp phòng, chống cháy, nổ; tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao; khu dân cư, các nhà xưởng trên địa bàn xã. Kịp thời phản ánh tình hình, kết quả những mô hình hay, hiệu quả, cá nhân tiêu biểu trong công tác PCCC&CNCH để cán bộ và Nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia (Thời gian thực hiện trong năm 2022).

          4. Tư pháp xã

Phối hợp với Công an xã, các ngành, đoàn thể có liên quan rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC&CNCH, tham mưu Ủy ban nhân dân xã đóng góp ý kiến gửi Ủy ban nhân dân huyện ban hành, kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH đảm bảo phù hợp thực tế tại địa phương, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực PCCC&CNCH (Thời gian thực hiện trong năm 2022).

            5. Địa chính xã

            - Phối hợp với Công an xã, các ngành, đoàn thể có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo lập quy hoạch xã thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch khu dân cư và các quy hoạch thuộc phạm vi quản lý gắn với quy hoạch hạ tầng về PCCC bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn; hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về PCCC đối với các công trình đặc thù chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng (Thời gian thực hiện trong năm 2022).

          - Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh, sử dụng các chất, hàng hoá có đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ; kiên quyết định chỉ, tạm đình chỉ và xử lý nghiêm các trường hợp không bảo đảm các điều kiện về an toàn PCCC (Thời gian thực hiện trong năm 2022).

            6. Tài chính - Kế toán xã

- Tham mưu Ủy ban nhân dân xã bố trí ngân sách thực hiện công tác PCCC theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành (Thời gian thực hiện trong năm 2022).

            7. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt công tác PCCC; chủ động phát hiện, kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao công tác đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn huyện (Thời gian thực hiện trong năm 2022).

          8. Các thành viên khác của Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH xã

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác PCCC&CNCH trong năm 2022; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định pháp luật trong lĩnh vực PCCC&CNCH để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân (Thời gian thực hiện trong năm 2022).

          9. Ủy ban nhân dân xã

          - Chỉ đạo các ban nghành, đoàn thể thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, Công an huyện trong công tác PCCC&CNCH; ban hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy tại địa phương. Bố trí ngân sách cho hoạt động PCCC; trang bị phương tiện, bảo đảm điều kiện về thông tin báo cháy, nguồn nước phục vụ chữa cháy... Chỉ đạo việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy tại cơ sở; chỉ đạo tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả các vụ cháy (Thời gian thực hiện trong năm 2022).

          - Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực PCCC&CNCH theo thẩm quyền; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục về PCCC&CNCH để Nhân dân nắm, thực hiện, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC tại cơ sở. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra PCCC đối với các cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, nhất là các nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn; kiên quyết không để xảy ra các vụ cháy, nổ liên quan đến nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh gây hậu quả nghiêm trọng. Duy trì và thành lập các Đội dân phòng tại cơ sở theo đúng quy định, đảm bảo số lượng, chất lượng và huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Thời gian thực hiện trong năm 2022).

          - Kết hợp đội PCCC và CNCH thực hiện quyết liệt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh; tổ chức kiểm tra, ký cam kết đến 100% các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn; phong trào toàn dân phá dỡ bỏ chuồng cọp mở lối thoát hiểm thứ 2 đối với hộ gia đình có duy nhất một lối thoát hiểm (Thời gian thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an đến 15/4/2022).

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Căn cứ kế hoạch này, các ban ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo PCCC&CNCH xã, Ủy ban nhân dân xã nghiên cứu xây dựng, quán triệt và tổ chức triển khai kế hoạch công tác PCCC&CNCH năm 2022 thiết thực, cụ thể và hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được phân công. Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo PCCC&CNCH huyện (qua Công an huyện - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

          2. Giao Công an xã hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; định kỳ 06 tháng, 01 năm tổ chức sơ kết, tổng kết công tác PCCC&CNCH của Ban chỉ đạo, báo cáo Công an Huyện, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.

          Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác PCCC&CNCH của xã Châu Sơn năm 2022, yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phát sinh kịp thời phản ánh về Công an xã để được hướng dẫn hoặc đề xuất Ban chỉ đạo PCCC&CNCH huyện chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo PCCC&CNCH huyện.

- Công an huyện;

- Đảng ủy, UBND xã;

-Thành viên Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH xã;

- UBND xã;

- Lưu: VP, CAX.

TM BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Đỗ Văn Tuấn

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 128
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác