HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CHÂU SƠN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ HAI NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày 10/08/2021

Ngày 09/8/2021, HĐND xã Châu Sơn khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 2 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm 2021 và bàn các giải pháp phát triển KT - XH 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo việc quyết toán thu chi ngân sách năm 2020 và kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, các giải pháp thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021. Về dự Kỳ họp có đồng chí Không Minh Toại  - Thường vụ huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND huyện.

 

Media/255_xachauson/FolderFunc/202108/Images/z2673573484450-b001477573d4c3337a99f4626fca9af9-20210810081344-e.jpg

      Trong 6 tháng đầu năm 2021, chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tập trung nhiều nguồn lực, nhiều giải pháp phù hợp, khắc phục mọi khó khăn: Tổng giá trị sản xuất 6 tháng năm 2021 ước đạt 347,5 tỷ đồng; đạt 55,8% kế hoạch năm. Trong đó: Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 148,13 tỷ đồng, đạt 62,5% kế hoạch; Năng xuất lúa vụ xuân ước đạt 68 tạ/ha; Công nghiệp, TTCN và XDCB ước đạt 98,11 tỷ đồng, đạt 61,4% kế hoạch; Thương mại, dịch vụ làm ăn xa ước đạt  101,24 tỷ đồng; đạt 44,9% kế hoạch.

      Các hoạt động văn hoá - xã hội thực hiện có hiệu quả, công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã đặc biệt được chú trọng, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo vẫn được đảm bảo tốt. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, GPMB vệ sinh môi trường được quản lý chặt chẽ, đã hướng dẫn làm thủ tục chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất cho 21 trường hợp, đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho 01 trường hợp đảm bảo đúng quy định, góp phần tăng thu, bổ sung cân đối dự toán ngân sách xã.. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm, làm tốt việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu, phòng chống dịch bệnh. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được ổn định, công tác quốc phòng toàn dân được củng cố. Công tác cải cách hành chính được thực hiện tốt, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại được duy trì đúng quy định; 6 tháng năm 2021 Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và tổ tiếp công dân đã tổ chức 01 hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, có trên 100 người tham dự; thực hiện 120 buổi tiếp công dân theo quy định, trong đó Chủ tịch UBND xã đã tiếp 25 buổi, mọi ý kiến kiến nghị cơ bản đã được giải quyết kịp thời, lên không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo nào phát sinh.

 

        Tại Kỳ họp thứ 2, đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm  về phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm 2021 là : 

Tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn còn diễn biến phức tạp; tình hình lao động, việc làm có thể tiếp tục gặp nhiều khó khăn; bệnh dịch trên đàn gia súc, gia cầm vẫn còn tiềm ẩn và luôn có nguy cơ tái bùng phát; thời tiết khí hậu ngày càng xuất hiện nhiều yếu tố cực đoan, thiên tai tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Dự báo tình hình kinh tế - xã hội những  tháng cuối năm có nhiều  thuận lợi xong cũng còn rất nhiều khó khăn đan xen, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành của xã, phải quyết liệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo:

          Nhiệm vụ chính trị trọng tâm quan trọng trước tiên cần phải tập trung chỉ đạo, là phải tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19, thực hiện tốt đề án sản xuất vụ mùa và vụ đông, gắn với nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

          Tổng giá trị sản xuất còn phải thực hiện 6 tháng cuối năm 274,67 tỷ đồng bằng 44,2% kế hoạch năm; phấn đấu  mức độ tăng trưởng năm 2021, đạt từ 6,5 % trở lên.

          Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp còn phải thực hiện 88,97 tỷ đồng, tương ứng với 37,5% kế  hoạch;  Năng xuất lúa mùa phấn đấu đạt 52 tạ/ha.

          Công nghiệp, TTCN và XDCB còn phải thực hiện 61,64 tỷ đồng, bằng 38,6% kế hoạch;

          Thương mại, dịch vụ làm ăn xa còn phải thực hiện 124,11 tỷ đồng; bằng 55,1% Kế hoạch

     Tại Kỳ họp, HĐND xã Châu Sơn đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về  Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hôi, an ninh – quốc phòng 6 tháng cuối năm; Phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2020, thực hiện thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2021 điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021; Phê duyệt các tờ trình của UBND xã  về điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu quy hoạch dân cư mới để bán đấu giá quyền sử dụng đất, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021-2022; Phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND xã năm 2022 và phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tin liên quan